Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Njoftime në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 

 1. Njoftim mbi zhvillimin e sezonit të provimeve në ambientet e Fakultetit të Sigurisë & Hetimit, me studentët Vitit III në programin “Bachelor”

 2. Njoftim! Pyetjet për mbrojtje diplome të Departamentit të Formimit të Përgjithshëm dhe Juridik

 3. Njoftim mbi zhvillimin e sezonit të parë të provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në programin “Bachelor” 2021- 2022

 4. NJOFTIM! Njoftohen të gjithë studentët e vitit të II dhe III që dita e mërkuren 8 Dhjetor 2021 është pushim. Mësimi i ditës së mërkurë do të zhvillohet ditën e henë 6 Dhjetor 2021.

 5. Hapen aplikimet për pranimin në Akademinë e Sigurisë, të shtetasve që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë në shkencat juridike, ekonomike ose kompjuterike, me mesatare mbi 8
 6. Njoftim,për zhvillimin e sezonit të riprovimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në programin “Bachelor”, 2020 -2021

 7. Njoftim, për zhvillimin e sezonit te riprovimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në programin “Specialist Hetim Krimi”, Shtator 2021

 8. Njoftim. Për Zhvillimin e Sezonit të Provimeve në Fakultetin e Sigurisë/Hetimit me kursantët e programit “Specialist Hetim Krimi”

 9. Njoftim mbi zhvillimin e sezonit të Riprovimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, viti Tretë në programin“Bachelor” 2020-2021

 10. Orari plotë për Vitin Parë “Bachelor”, Semestri Dytë

 11. Njoftim, Metotologjia e punës praktike lënda" E Drejta Proceduriale Penale në kushtet e Pandemise Covid-19"

 12. Njoftim, Orari Semestri Dyte,Viti Dyte, java 12 dhe 13 viti Akademik 2020-2021

 13. Njoftim mbi zhvillimin e sezonit të provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, viti Dytë në programin“Bachelor” 2020-2021

 14. Njoftim Pyetjet Diplome Lendet Juridike 2021
 15. Njoftim mbi zhvillimin e sezonit të provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, viti tretë në programin“Bachelor” 2020-2021

 16. Pyetjet Orientuese për Diplomë “Lënda “Kriminalistik”

 17. NJOFTIM Për Zhvillimin e sezonit të provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit me kursantët e programit “Specialist Hetim Krimi”

 18. Njoftim për zhvillimin e Sezonit të Provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit me vitin e parë mësimor në programin“Bachelor”/ 2020-2021

 19. Njoftim për shpërndarjen e diplomave dhe suplementin e tyre për studentët që kanë përfunduar studimet në ciklin e parë “Bachelor” në vitin akademik 2019-2020

 20. Njoftim, Orari Semestri Dyte,Viti Dyte, 01 - 05 Mars 2021

 21. Njoftim Orari Semestri i Dytë, Viti III, Viti Akademik 2020-2021

 22. Njoftim Orari plotë "Specialist Hetim Krimi" viti Akademik 2020-2021

 23. Thirrje për Pjesëmarrje në “KONFERENCËN e V-të SHKENCORE KOMBËTARE E SHKENCAVE LIGJORE”

 24. Njoftim Orari "Specialist Hetim Krimi" semestri i parë,dt.01-05 Shkurt 2021

 25. Njoftim Orari i plotë për Vitin e I-rë

 26. Njoftim Orari i Fakultetit  për javen 25-29 Janar 2021,  Viti II-

 27. Njoftim mbi datat e zhvillimit të provimeve si dhe disa detyrime për mbarëvajtjen e këtij procesi, Viti II-të, Viti III-

 28. Njoftim Orari i Fakultetit për vitin për javen 11-15 Janar 2021 , Viti I-Viti II-Viti III-

 29. Njoftim Testi fizik, Viti i parë 2020-2021

 30. Njoftim Për Miratimin e Kalendarit Akademik për vitin 2020-2021, viti I-viti II-viti III-

 31. Njoftim, Për fillimin e procesit mësimor me vitin e parë programi “Bachelor” në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit për vitin Akademik 2020-2021

 32. Njoftim, mbi listën e fituesve për fillimin e studimeve te ciklit të parë ‘’Bachelor’’, në Akademinë e Sigurisë, për fitimin e grades ‘’Nenkomisar’’ .

 33. Njoftim! Normat e përgatitjes fizike që do të kontrollohen në provimin përfundimtar në lëndën e përgatitjes fizike dhe vet mbrojtje në programin 2020 – 2021, me studentët e vitit të II-Bachelor.

 34. Njoftim për zbatimin e Programit Mësimor Online, në Fakultetin e Siguirsë dhe Hetimit gjatë muajit Nëntor, viti Akademik 2020-2021

 35. Njoftim! Orari për vitin III-të, datë 02-06 Nëntor 2020 

 36. Njoftim! Orari për vitin II-të, datë 02-06 Nëntor 2020
 37. Njoftim! Orari për vitin III-të, datë 26-30 Tetor 2020

 38. Njoftim! Orari për vitin II-të, datë 26-30 Tetor 2020

 39. Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Fenomenet ekstreme të natyrës dhe çështjet e sigurisë”
 40. Njoftim!

 41. Njoftim! Provimi i datës 30.09.2020, të përcaktuara me urdhrin e Dekanit të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, do të shtyhet në datën 02.10.2020,kliko këtu

 42. Njoftim! Mbi zhvillimin e Provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në datat si më poshtë:kliko ketu

 43. Njoftim! NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.694/3, DATË 14.10.2019, “PËR MIRATIMIN E KALENDARIT AKADEMIK PËR VITIN 2019-2020”, (I NDRYSHUAR)

 44. SHPALLEN APLIKIMET PËR PRANIMIN NË AKADEMINË E SIGURISË PËR STUDENTË QË KANË PËRFUNDUAR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE TË ARSIMIT TË LARTË ME MESATARE TË NOTAVE MBI 8, PËR DISA DEGË TË CAKTUARA.

 45. Pyetjet Orientuese për Konkurrimin për Pranimin në Ciklin e Parë “Bachelor”, 20 korrik 2020, kliko këtu

 46. Njoftim! Datat e Provimeve për vitin e Tretë

 47. Njoftim! Urdhër për Zhvillimin e Sezonit të Semestrit të parë të Provimeve që do të zhvillohen në Fakultet

 48. Njoftim! Studentët të cilët kanë ndjekur studimet në ciklin e parë “Bachelor” në Akademinë e Sigurisë, Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në vitin 2015-2018, mund të paraqiten në Sekretarinë (Amza) të Akademisë së Sigurisë për të tërhequr diplomat dhe suplementin përkatës.

 49. Njoftim! Lista e Rezultateve të intervistës me gojë në konkurimin për të ndjekur studimet në ciklin e parë të studimeve (Bachelor) në Akademinë e Sigurisë, kliko këtu

 50. Njoftim! Rezultatet e testimit me shkrim ne kokurrimin për pranimin në ciklin e parë të studimeve “Bachelor” në Akademinë e Sigurisë
 51. Njoftim! Grafiku i Datave të Provimit në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, Shtator 2019

 52. Aplikimet për Kursin e Oficerit të Policisë Kriminale, të hapura deri në 15 shtator 2019

 53. Shtyhet deri në 15 shtator 2019, afati për aplikimet për Oficerë të Policisë Kriminale

 54. Njoftim! Në zbatim të urdhrit të Dekanit të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, provimet do të zhvillohen në datat si më poshtë, kliko ketu

 55. Njoftim! Hapen aplikimet për t'u bërë pjesë e Policisë, për studentët me rezultate të larta

 56. Njoftim! Mbi zhvillimin e sezonit të pjesshem të provimeve Korrik 2019, me studentët e kursit “Specialist Hetim Krimi”
 57. Njoftim! Për zhvillimin e Sezonit të Pjesshëm të Provimeve për vitin e parë dhe të dytë/semestri dytë
 58. Njoftim! Mbi zhvillimin e Sezonit të Pare të Provimeve Maj 2019, me studentët e kursit ”Specialist Hetim Krimi”

 59. Njoftim! Në zbatim të urdhrit të Dekanatit Nr.128,datë 09.04.2019, provimet e sezonit të parë për vitin e I-rë dhe vitin e II-të.

 60. Njoftim! Mbi provimet e pjesshme për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi"

 61. Njoftim! Plani kalendarik i detajuar për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi”
 62. Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit ju bën Thirrje për Konferencën e Dytë Shkencore “RENDI, SIGURIA, KOMUNITETI” datë 17 Maj 2019, kliko këtu

 63. Njoftim! Nje ndryshim Urdhri Nr.112 datë 23.01.2019,Për zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 64. Njoftim! Nga 1 shkurti hapet aplikimi për studentët që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta për t'u bërë pjesë e Policisë së Shtetit

 65. Njoftim! Për Zhvillimin e Sezoni të Parë të Provimeve me vitin e Tretë Akademik 2018-2019 që do të zhvillohet në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 66. Njoftim! Mbi kriteret dhe dokumentacionin që duhet dorëzuar për Nivelin e Dytë të Shkollimit

 67. Njoftim!. Një ndryshim në Urdhrin Nr.869 datë 12.09.2018 “Për fillimin e studimeve të Ciklit të parë “BACHELOR” në Akademinë e Sigurisë, për vitin Akademik 2018-2019.Kliko këtu

 68. Njoftim! Kantidadët për të konkuruar për Master Profesional, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 69. Njoftim! Urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm të Policsë së Shtetit, për fillimin e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor” në Akademinë e Sigurisë për vitin Akademik 2018-2019