Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Programet e "Kolegjit të Policisë"

 

                                                                            Policim në Patrullë    

Totali i orëve mësimore në Kolegjin Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" në Akademinë e Sigurisë policor përbëhet nga pjesa teorike, prej 1141 orësh dhe pjesa praktike, prej 504 orësh mësimore; gjithsej 1645 orë mësimore. Programi përmban modulet kryesore për: “Policim në patrullë”, “Aftësim profesional policorë ”, “Ndihmën e parë mjekësore”, “Armët e policisë dhe qitje”, “Gjuhë e huaj (anglisht)”  dhe “Teknologji-informacioni”.

Moduli i “Policimit në patrullë” përmban:

 • Njohuri mbi të drejtat e njeriut,         
 • Formimi i përgjithshëm,                                              
 • Kompetenca policore (e drejta e Policisë),
 • Njohuri juridike,
 • Penale e përgjithshme,
 • Procedure penale,
 • Kundërvajtjet administrative,                    
 • E drejta kushtetuese,
 • Njohuri në fushën e qarkullimit rrugor,
 • Njohuri në fushën e investigimit të krimit,
 • Njohuri në fushën e shkencave ligjore,
 • Njohuri mbi kufirin & migracionin,
 • Automjetet e Policisë së Shtetit/përdorimi.
 • Studim dhe përgatitje për provim.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" kryhet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë.

4. Certifikimi – punonjës policie.

 

                                                                      Aftësim Profesional Policore                                    

Totali i orëve mësimore të Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" përbëhet nga pjesa teorike, prej 1141 orësh dhe pjesa praktike, prej 504 orësh mësimore; gjithsej 1645 orë mësimore.  Programi përmban modulet kryesore për: “Policimi në patrullë ”, “Aftësim profesional policore ”, “Ndihmën e parë mjekësore”, “Armët e policisë dhe qitje”, “Gjuhë e huaj (anglisht)” dhe “Teknologji-informacioni”.

Moduli i “Aftësimit profesional policor” përbëhet nga “Taktikat mbrojtëse” dhe “Stërvitja fizike”.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë  "Kolegji i Policisë" kryehet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë.

4. Certifikimi – punonjës policie.

 

                                                                                Gjuha Angleze

Totali i orëve mësimore të Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" përbëhet nga pjesa teorike, prej 1141 orësh dhe pjesa praktike, prej 504 orësh mësimore; gjithsej 1645 orë mësimore.  Programi përmban modulet kryesore për: “Policimi në patrullë ”, “Aftësim profesional policore ”, “Ndihmën e parë mjekësore”, “Armët e policisë dhe qitje”, “Gjuhë e huaj (anglisht)” dhe “Teknologji-informacioni”.

Moduli i “Gjuhës së huaj” ka si objektiv kryesor të ndihmojë studentët që të thellojnë njohuritë e përftuara në gjuhën angleze dhe t’i aftësojë ata në aplikimin me dije të qëndrueshme, veçanërisht në shprehitë e të shkruarit dhe të së folurit të gjuhës angleze.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" kryhet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë.

4. Certifikimi – punonjës policie.

 

                                                                                           IT

Totali i orëve mësimore të Kolegjit Profesional të Lartë " Kolegji i Policisë" përbëhet nga pjesa teorike, prej 1141 orësh dhe pjesa praktike, prej 504 orësh mësimore; gjithsej 1645 orë mësimore. Programi përmban modulet kryesore për: “Policimi në patrullë ”, “Aftësim profesional policore ”, “Ndihmën e parë mjekësore”, “Armët e policisë dhe qitje”, “Gjuhë e huaj (anglisht)” dhe “Teknologji-informacioni”.

Moduli “Teknologji-informacioni”, ofron njohuri kompjuterike dhe mbi sistemet e teknologjinë e përdorur nga Policia e Shtetit. Zhvillimi i kësaj lënde ka për qëllim që të përcjellë dhe aftësojë kursantët me njohuritë bazë në fushën e teknologjisë së informacionit duke e venë theksin në formimin e tyre praktik, krahas atij teorik.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë"  kryhet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë.

4. Certifikimi – punonjës policie.

 

                                                                                   Armë Zjarri

Totali i orëve mësimore në  Kolegjin Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" në Akademinë e Sigurisë policor përbëhet nga pjesa teorike, prej 1141 orësh dhe pjesa praktike, prej 504 orësh mësimore; gjithsej 1645 orë mësimore. Programi përmban modulet kryesore për: “Policim në patrullë”, “Aftësim profesional policorë ”, “Ndihmën e parë mjekësore”, “Armët e policisë dhe qitje”, “Gjuhë e huaj (anglisht)”  dhe “Teknologji-informacioni”.

Moduli  “Armë policore dhe qitje” synon të pajisë kursantët me njohuri mbi armët e policisë dhe qitjet. Ky do të jetë një arsimimin bazë për të njohur bazat e qitjes, armët e zjarrit si dhe për të zhvilluar aftësitë në këtë drejtim. Një pjesë të rëndësishme e zë dhe përgatitja për qitje dhe qitje e cila do t’ju shërbejë kursantëve për të njohur me saktësi rregullat e për qitje me armë e zjarri.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" kryehet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë

4. Certifikimi – punonjës policie.

 

                                                                                Trajnim në Terren

Trajnimi në terren synon përfitimin e aftësive, shprehive dhe aftësive praktike. Trajnimi shtrihet për një periudhe kohe jo më shumë se 12 javë mësimore ose 504 orë mësimore.

Programi praktik i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë", përmban: shoqërim, ndalim, arrestim; hetim krimi; intervistim; patrullim; menaxhim incidentesh dhe policim në komunitet.

Përfundimi i Kolegjit Profesional të Lartë "Kolegji i Policisë" kryhet në këtë mënyrë:

1. Në përfundim të programit teorik – test përfundimtar.

2. Në përfundim të programit praktik – test praktik.

3. Rezultati përfundimtar – mesatare e komponentëve teori-praktikë-disiplinë.

4. Certifikimi – punonjës policie.