Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Kantidadët për të konkuruar për Master Profesional, në Fakultatin e Sigurisë dhe Hetimit të plotësojë kriteret e mëposhtme

  1. Të kenë përfituar 70%, vlerësim pozitiv nga Drejtuesit e Policisë.

  2. Të kenë përfunduar studimet në R.SH, dhe të jenë pajisur me diplomën përkatëse, në një program të ciklit të parë “Bachelor” në Akademinë e Sigurisë, ose një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë, në sistemet e arsimit të lartë policor në vendin tonë, i cili rezulton i akredituar, në momentin e diplomimit të studentit.

  3. Të kenë përfunduar ciklin e parë të studimeve “Bachelor” në institucione jashtë vendit të arsimit policor, diploma e njohur dhe e ekujvalentuar nga strukturat përkatëse në Ministrinë e Arsimit dhe Kërkimit Shkencorë në Institucionet e Arsimit të Lartë, në Republikën e Shqipërisë, me ato të Akademisë së Sigurisë në vendin tonë.

  4. Të kenë notën mesatare të nivelit të parë në studimet “Bachelor”, 8.

  5. Nëse kanë të përfunduara ciklet e dyta mësimore, në një fushë tjetër të Arsimit të Lartë, kjo përbën prioritet për aplikantin.