Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Marrja e statusit të studentit

  1. Statusi i studentit fitohet me regjistrimin e tij në “Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit” dhe humbet me marrjen e diplomës ose certifikatës përkatëse, si dhe në raste të ndryshme të çregjistrimit të tij.
  2. Të drejtat dhe detyrimet e studentëve përcaktohen bazuar në Ligjin “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” Statutit të AS_së,   Ligjin “Për Policinë e Shtetit” dhe Rregulloren e AS;
  3. Studenti, nëse nuk regjistrohet në afatin, mënyrën e përcaktuar dhe kritereve të tjera të përcaktuara në aktet të tjera ligjore dhe nënligjore me udhëzime të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Fakulteti nuk merr përsipër ruajtjen e vendit për studime.