Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Misioni i Qendrës Kërkimore Shkencore

 

Misioni i Qendrës Kërkimore Shkencore (shkurt QKSH), është që të ofrojë kërkime, studime shkencore e botime cilësore në fushën e policimit dhe të sigurisë publike si dhe të menaxhojë veprimtarinë kërkimore e shkencore në përputhje me nevojat, vizionin dhe prioritetet strategjike të zhvillimit të Policisë Shtetit. Struktura organizative e QKSH është e organizuar në nivel drejtorie si pjesë integrale e Akademisë së Sigurisë.

Drejtoria e QKSH përbëhet nga: 1.Sektori i studimeve dhe kërkimeve, 2.Sektori i botimeve.

QKSH kryen kërkime shkencore dhe studime në fushën e policimit dhe të sigurisë, në përputhje me vizionin dhe prioritetet strategjike të zhvillimit të Policisë Shtetit; ofron botime në fushën e policimit dhe të sigurisë sipas standardeve të cilësisë dhe të etikës akademike si: revista shkencore e AS-së, tekstet, broshurat, guidat, si dhe produkte të tjera informuese të shfrytëzueshme si për komunitetin shkencor, ashtu dhe për një audiencë më të gjerë.

Qendra menaxhon kërkimin shkencor në Akademinë e Sigurisë e në Policinë e Shtetit dhe mbështet personelin akademik në aktivitetet e tyre kërkimore; mbështet personelin akademik dhe studentët e Akademisë lidhur me hulumtimet dhe metodologjinë e kërkimit shkencor si dhe zhvillon një politikë të gjerë bashkëpunimi në fushën e kërkimit shkencor me institucionet e tjera kërkimore të arsimit të lartë dhe institucionet dhe agjencitë e tjera të sigurisë.

QKSH shpërndan rezultatet studimore në fushën e rendit dhe sigurisë si dhe informon publikun duke përdorur strategji dhe teknika të ndryshme si: publikime, promovime studimore, diskutime në grupe specialistësh, seminare, simpoziume, konferenca, panele akademike etj. Një ndër angazhimet serioze të saj, është edhe organizimi i konferencave shkencore kombëtare, rajonale dhe si ndërkombëtare në bashkëpunim me struktura e institucione të tjera kërkimore në vend dhe jashtë tij. Ajo organizon edhe veprimtari të tjera hulumtuese, zhvillimore e shkencore në fushat që mbulohen me programet studimore në fakultetet e Akademisë së Sigurisë. Qendra kontribuon në mësimdhënie, oponenca, recensa, udhëheqje punimesh shkencore të ciklit të dytë dhe të tretë, në kuadër të programeve mësimore të Akademisë së Sigurisë, sipas nevojës.