Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

PAMECA V zhvilloi raundin e parë të trajnimit me temë "Etika ne Polici dhe Fenomeni i Korrupsionit"

Trajnim mbi “Etika ne polici dhe fenomeni i korrupsionit”

2 mars 2020. PAMECA V zhvilloi raundin e parë të trajnimit me temë "Etika ne Polici dhe Fenomeni i Korrupsionit", më 28 shkurt 2020, në të cilën morën pjesë 23 kadetë të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë. Programi i trajnimit u përqëndrua mbi: parimet e sjelljes etike të policisë, rreziku i fenomenit të korrupsionit në strukturat e policisë, masat dhe agjencitë ligjzbatuese në Shqipëri për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin si dhe disa raste konkrete të ndjekura penalisht në Itali. Gjithashtu, normat juridike shqiptare në lidhje me etikën e policisë u prezantuan shkurtimisht. Në fund të trajnimit, të pranishmit plotesuan një pyetësor mbi masat që ata gjykojnë të domosdoshme per tu marre me qellim frenimin e korrupsionin në strukturat e policisë shqiptare.

Ky aktivitet formues do të zhvillohet edhe per katër grupe të tjera të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë, në javët në vijim.

***********************************************************************************************************************************************************************

Training on “Police ethics and corruption phenomenon"

PAMECA V delivered the first round of training on “Police Ethics and Corruption Phenomenon”, on 28th February 2020, which was attended by 23 cadets of High Professional Police College. The training program was focused on principles of police ethical conduct, risk of corruption phenomenon in police structures, measures and law-enforcement agencies in Albania to prevent and fight it and some concrete cases prosecuted in Italy.

Also, Albanian legal norms related to police ethics were briefly introduced. At the end of the training, the attendees filled up a questionnaire about measures that they deem necessary to be taken to reduce corruption in Albanian police structures.

This training activity will be delivered to four other groups of High Professional Police College, in the following weeks.